Kontrollansvarig – KA

kontrollansvarig
ka
ka

Kontrollansvarig

Vi är utbildade och certifierade kontrollansvariga (SP/Sitac/RISE).

Det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Vi som kontrollansvarig hjälper dig som byggherre med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall.

Vi närvarar vid:

  • Tekniska samråd med byggnadsnämnden
  • Besiktningar och andra kontroller
  • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

 

Den Kontrollansvarige upprättar kontrollplan

Under byggprocessen är det många kontroller som måste utföras. Det är den Kontrollansvariges ansvar att upprätta en anpassad kontrollplan som bevakar alla de krav som ställs av Byggnadsnämnden samt att gällande lagar efterlevs.

Den Kontrollansvarige gör platsbesök

Under projektets gång behöver den Kontrollansvarige besöka byggarbetsplatsen för att kontrollera vad som utförts. Om det skulle finnas några uppenbara brister i egenkontroll eller i projektet ska det rapporteras till Byggherre och i vissa fall även till Byggnadsnämnden för omgående korrigering.

Den Kontrollansvarige granskar egenkontroller

Vi som Kontrollansvarig granskar sakkunnigas kontroller (ex. brand). Vi som Kontrollansvarig tillse också att kontrollerna är enligt upprättad och godkänd kontrollplan.

KA

Vi medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och hjälper er att ta fram ett förslag till kontrollplan, vi ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Som kontrollansvarig har vi en självständig ställning.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifiering utfärdas av ett par certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Förtydligande om vad vi inte gör:

Den kontrollansvarige utför inte kontrollerna

Det är inte Kontrollansvarige som kontrollerar t.ex. snickaren när han slår i spiken, vi upprättar aett godkänt kontrollsystem för entreprenörer,  där de intygar att de nödvändiga egenkontrollerna är utförda och kontrollerade.

Den kontrollansvarige är inte byggledare

Den Kontrollansvarige är inte på byggarbetsplatsen varje dag och kontrollerar projektet. Den Kontrollansvarig kommer när viktiga moment är färdigställda.

 Den kontrollansvarige styr inte entreprenörer

Den Kontrollansvarig har ingen befogenhet över entreprenörer, om någon fråga uppstår gällande entreprenaden så agerar ni som byggherre mot entreprenörerna med Kontrollansvarigs stöd.

https://forvaltarna.com/kontrollansvarig-ka